JotD / QotD Ελληνική Λίστα Ανεκδότων (JotD)


Θέμα: Eγκύκλιος του Σταθμάρχη Χωροφυλακής, Δημητσάνα 1853


(nil): Akis Karnouskos (akis(@)ceid.upatras.gr)
Ημερομηνία: Παρ 10 Ιουλ 1998 - 12:09:07 EEST

Με ημερομηνία 1853 εξεδόθη στη Δημητσάνα μια Ημερήσια Διαταγή
ή μάλλον εγκύκλιος του Σταθμάρχη Χωροφυλακής.Είναι από τα σπάνια
δείγματα ύφους και γραφειοκρατικής αντιλήψεως εκείνης της εποχής,
που πολύ συχνά εισέρχεται στα όρια του χιούμορ και του γελοίου,
κυρίως όταν την βλέπει κανείς από τη σκοπιά της σημερινής εποχής...
Κάντε ένα κόπο να τη διαβάσετε. Παρ'όλο το μέγεθος της,
έχει φοβερή πλάκα...μέχρι δακρύων.

  "Προς άπασας τας αρχάς του κράτους,νομαρχίας και δημάρχους
της υπ'εμέ αστυνομικής περιφερείας της πόλεως Δημητσάνας.

Aρθρον 1ον: Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριον Πέμπτην
6ην Δεκεμβρίου ε.έ. κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγ.Νικολάου
και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων,οι κάτοικοι
της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσιν γενικήν καθαριότητα των δρόμων,
της εγχωρίου ταύτης κωμοπόλεως Δημητσάνης.

Aρθρον 2ον: Να δέσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους
σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία,τα τυχόν δυνάμενα να
προσβάλωσι την εγχώριον αιδώ της κωμοπόλεως.

Aρθρον 3ον: Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων
εμψύχων ζώων,οίον και Γ.Χαριτοδιπλωμένων και κτηνών διαφόρων
καταγωγών γένους τε και φύσεως ή και ανθρωπογύναια ακατάλληλα
συμπεριφοράς εις ξένους και κατά την υπερτελουμένην πανήγυριν ενθάδε.

Aρθρον 4ον: Να εμποδισθούν βια το ουγγάρισμα των όνων και μοσχαριών,
το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών/κατσουλίων/.

Aρθρον 5ον: Και γράψε.Θα τους πεθάνω δι'άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι
οι αυγοπώλαι,φαρμακοπώλαι,καπνοπώλαι,οινοπώλαι,λαχανοπώλαι,
εστιάτορες/γεια σου βλάχο/, οπωροπώλαι μη εξαιρουμένων και των
γνωστών εν γένει εμπορευμένων. Να τηρήσουν άκρα κάθαρσιν,καλήν
ζύγισιν,αρίστην ποιότητα, να σκευάσουν το δικαστάσιον των ζυγαριών
των,των σταθμών και μέτρων προς το συμφέρον της υπηρεσίας.
Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσον κατά το άρθρο 72
της Αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου του Π.Ν. περί
βλάβης ηθών και ηθικής.

Aρθρο 6ον: Απαγορεύεται το πλύσιμο εν τη θαλάσση άνευ αδείας επίσης
η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας,
καθ' όλην την διάρκειαν της εορτής του Αγ.Νικολάου,ωσαύτως η
διανυκτέρευσις και η μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της
θαλασσίας φλέβας αμφοτέρων των γενών,προς αποφυγήν εκουσίου απαγωγής
μεταξύ των.

Aρθρο 7ον: Όσοι παρ' εμού οφθώσι και οργάνων μου,εργολαβούντες
άρρενες μετά θύλεων,θέλουσι ραβδισθή ανελλιπώς εν τω Κρατητηρίω.

Aρθρον 8ον: Απαγορεύεται το κρυφοκοίταγμα εκ παραθύρων οίκων,
ξενοδοχείων,παρά προσώπων αλλοτρίων γενεών και εν οδοίς περιπάτοι
καφενείοις κλπ εν γένει δε απαγορεύεται η δευτεροδιάβασις.

Aρθρον 9ον: Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών
και τούμπαλιν, έφιπποι ανά τας οδούς και πλατείας, ως και μέγαρα
εν τη εγχωρίω κωμοπόλει ταύτη,προς αποφυγήν καταπατήσεως παίδων
ως και εκ της ρυτήρος ελαύνοντας πόδας των κτηνών και ως λόγου
χάριν είδαν άρρενα τίνα σπεύδοντα πσιτ, πσιτ όπισθεν θηλέου τινός
ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και από ρυτήρος ελαύνουσιν και
κατεπάτησαν την εσθήτα του παιδός ταύτης και ας είναι,άλλην
ημέραν θα εξετάσω και δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα.
Και δια να είμεθα εν τάξει οι παραβάται θα διώκωνται βάσει του άρθρου
1072 του Π.Ν.

Aρθρον 10ον: Το κλείσιμο των καταστημάτων κανονίζω πλην Λεοχών την
δύσιν του ηλίου,των δε οινοπωλείων την 11ην της νυκτός, τα δε θεάματα
ή 12 του μεσονυκτίου, πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας
θεατρικής σκηνής την πρωίαν περί το λυκαυγές,τουτέστιν άμα τη
εμφανίσει του ηλίου εις την γην των αβδηριτών κοινοτήτων.
Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και
παρασημοφορία.

Aρθρον 11ον: Απαγορεύεται μεθαύριο Πέμπτην εορτήν του Αγ.Νικολάου
να τεθώσιν εις τα ων συνετέθησαν.

Aρθρον 12ον: Απαγορεύεται η διοχέτευσις ακαθάρτων υδάτων και άλλων
υλών,επιβλαβών τη δημοτική εγχωρία υγεία και επιτρέπεται το ρίξιμον
τούτων εν τη θαλάσση μεθ' απάντων των συλεχθέντων σκουπιδιών,
μερίμνη της εγχωρίου δημοτικής αρχής καθισταμένης παρ' ημών υπευθύνου

Aρθρο 13ον: Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν
καταπλήξεως λαού και των συν αυτοίς ευρισκομένων ατόμων χάρις της
τηρήσεως αναψυχής.

Aρθρο 14ον: Μεθαύριο Πέμπτην και ώραν 10π.μ. θέλει τελεσθή εν εκκλησία
τελετή πανηγύρεων, εν η δέον να παρευρεθώσιν άπανται αι αρχαί του
τόπου, πάρεδρος,σύμβουλοι,κλητήρας της Κοινότητος και ηγουμένου εμού
ως αστυπαρασημοφορία άπαντες οι χωρικοί θέλουσι κατανεμηθή και εν
μεγάλη στολή και λάβει θέσεις και ει τας καλλιτέρας μάλιστα.
Αι δε αρχαί όπισθεν εμού, όστις θα φέρω φουφούλαν το τοπικόν επίσημο
ένδυμά μου.

Aρθρο 15ον: Ελλείψει μουσικής, μερίμνη του δημοτικού Παρέδρου θάλουσι
παιανίση τα εγχώρια όργανα ενθάδε και ακολούθως επιδοθώσι εις
διασκέδασιν ήσυχον και λιτόν φαγοπότιον, μετά επισκευθήσονται εμέ
εν τω Καταστήματί μου, οι δε χωρικοί ελλείψει αερόφωτος θέλουσιν
ανάψει μικράς ανευλαβείς και ανεπιζημίους πυρκαϊάς δια ξηρών
πουρναρίων ανά τας οδούς, εν οις περιπατούντες φέρωσι κόκκινα φανάρια.

Aρθρον 16ον: Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβο-
λισμός δια διμούτσουνης, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισης των
ρινών δια των χειρών, επιτρεπομένου εν απομεμακρυσμένη συνοικία και
περί λύχνων αφάς, όπως λέγανε οι παππούδες μας.

Aρθρον 17ον: Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα
εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι'αερίων παρ'
αυτών εξερχομένων, οι γέλωτες και το παίξιμο του κρέατός των.

Aρθρο 18ον: Περί την μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησις προς
απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονοσπόρων,
ποδάρας, ακρίδων κ.λ.π.

                                  Η εκτέλεσις ανατίθεται
                                  εις τα υπ'εμέ όργανα.
                                    Ο Αστυνομεύων.
                                    Εμμ.Λαγός "

______________________________________________________________________

 Joke of the Day ... Ελληνική Λίστα Ανεκδότων
 Πληροφορίες --> https://anekdota.duckdns.org/jokes_list.html
______________________________________________________________________


Γραφτείτε και εσείς στην Ελληνική Λίστα ανεκδότων (JotD) και στείλτε τα ανέκδοτά σας!!!

Επιστροφή στον κεντρικό κατάλογο αυτού του αρχείου