JotD / QotD Ελληνική Λίστα Ανεκδότων (JotD)


Θέμα: ma8hmatikos, filosofos kai mwros enwpion tou paradeisou


(nil): Adamantios Korais (adkorais(@)freemail.it)
Ημερομηνία: Κυρ 29 Αυγ 1999 - 16:03:56 EEST

Απέθαναν κάποτε ταυτοχρόνως τρεις φίλοι, εις μαθηματικός, εις φιλόσοφος και εις μωρός και κατέφθασαν εις τον άλλον κόσμον. Ο Άγιος Πέτρος συνεκάλεσεν το Συμβούλιον των Αγίων ίνα λάβωσιν απόφασιν περί της λυτρώσεως ή κολασμού των νεοεισελθώντων. Η απόφασις ήτο δύσκολος. Οι δύο επιστήμονες είχαν κατά τον βίον τους καταληφθεί υπό της συνήθους των λογίων αλαζονείαν, της υπό του πονηρού Μαμμωνά υποβαλομένης, και υπερτίμων τας πενιχράς ενώπιον της Θείας Αληθείας γνώσεις των, εχλεύαζαν δε τας της Χριστιανικής Πίστεως αληθείας και τας κυρήξεις του φιλευσπλάχνου Κυρίου ημών. Ήρκουν ταύτα, ως θα εδύνατο να εννοήση ακόμη και μωρός τις, η προς το πυρ το εξώτερον ταχυτέρα αποστολή αυτών. Πλην όμως, αμφότεροι διήγαγαν υποδειγματικόν βίον απολύτως σύμφωνον μετά της του Κυρίου διδασκαλίας. Ήσαν έντιμοι, πιστοί εις τας συζύγους των, εβοήθων τους πτωχούς, ηγάπων αλλήλους, εδήλουν άπαντα τα κέρδη των προς την εφορίαν, άπαντες λόγοι συνηγορούντες υπέρ της των ψυχών των σωτηρίας. Ο δε μωρός, ήτο πιστός αλλά αμαρτωλός. Οι Άγιοι δ
εν ήξευραν τι απόφασιν να λάβωσιν, ούτε ήθελαν όμως να ενοχλήσωσιν ασκόπως τον Κύριον καίτοι η υπ'αυτού εξαγωγή του όφιδος εκ της οπής, ήτο η πλέον βολική δι'άπαντας. Κατόπιν μακράς συσκέψεως ο Άγιος Πέτρος εξήλθε και ανεκοίνωσεν.
Θα κατακτήση τον Παράδεισον όποιος μου κάμη ερώτησιν εις ην δεν θα δυνηθώ να δώσω απόκρισιν.
Ερώτησεν ούτω ο φιλόσοφος:
"Ποίο είναι συνοπτικώς το ουσιαστικό νόημα της σκέψεως του Σωκράτους;"
Ο Άγιος έδωσεν την πληρεστέραν δυνατή απόκρισιν και ο φιλόσοφος εστάλη πάραυτα εις το πυρ το εξώτερον. Τότε ο μαθηματικός εζήτησεν τόν πλέον πολυπλοκον μαθηματικόν τύπον δια να λάβη ευθύς αμέσως την δέουσαν απάντησιν και κολασθή ανευ οίκτου. Ο μωρός εζήτησεν μίαν καθέκλα και αφού έκαμε επτά οπάς επ'αυτής εκάθησεν και άφησε μίαν ηχηράν πορδήν. Ερώτησεν τότε:
-Εκ ποίας οπής εξήλθε η πορδή μου, ω Άγιε;
-Εκ της προσθίας εξ ευωνύμων, είπεν ο Άγιος με πεποίθησιν περί της αληθείας της απαντήσεως του.
-Όχι, Άγιε, εξήλθε εκ της οπής του πρωκτού μου.
Ούτω καίτοι μωρός και αμαρτωλός, εισήλθεν μεθ'ημών εν Παραδείσω,

Παράκλησις: Ο διακομιστής του Παραδείσου δεν αναγιγνώσκει quoted printable γεγραμμένον με ελληνικούς χαρακτήρας. Ούτω ωρισμένα μηνύματα όπως του κ. Παπαδουλάκη δεν δυνάμεθα να τα αναγνώσωμεν. Παρακαλούνται οι αποστολείς να απενεργοποιήσωσιν από το μενού των επιλογών του mailreader των την προαναφερθείσα ρύθμισιν. Θα βελτιώσουν τας σχέσεις των ουχί μόνον μετά του Παραδείσου αλλά και μετά άλλων παραληπτών ων οι mailreaders έχουσι το αυτό πρόβλημα.

_________________________________________________________________________
la tua email gratuita e per sempre su http://www.freemail.it (anche POP3)

______________________________________________________________________

 Joke of the Day ... Ελληνική Λίστα Ανεκδότων
 Πληροφορίες --> https://anekdota.duckdns.org/jokes_list.html
______________________________________________________________________


Γραφτείτε και εσείς στην Ελληνική Λίστα ανεκδότων (JotD) και στείλτε τα ανέκδοτά σας!!!

Επιστροφή στον κεντρικό κατάλογο αυτού του αρχείου