JotD / QotD Ελληνική Λίστα Ανεκδότων (JotD)


Θέμα: λίστα, κανόνες και λίσταρχος


(nil): Adamantios Korais (adkorais(@)freemail.it)
Ημερομηνία: Κυρ 12 Σεπ 1999 - 16:46:02 EEST

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κληρονόμος ως κι εγώ του Παραδείσου και
εγγεγραμμένος εις την μελανήν λίσταν της ημετέρας λίστας, μετά τας τελευταίας
παραβάσεις και διαγραφάς ανεδύθη εις αγώνα προς καταδίκην της λίστας
υπό του Παραδείσου και αποκλεισμού του επόπτου της εκ της Ουρανίου
Βασιλείας. Προσέφυγεν ούτω εις το Συμβούλιον των Αγίων και ητήθη τα ανωτέρω δια της κατωτέρω αιτιολογίας:
1) Ο λίσταρχος παραβιάζει τους κανόνας της λίστας έχων αποστείλει ο ίδιος ανέκδοτα εις την αγγλικήν, μηνύματα άνευ ανεκδότων, έχει δε επιτρέψει διαφημιστικά μηνύματα (π.χ Πέππας κοκ).
2) Κάμει διακρίσεις όσον αφορά τας διαγραφάς.

Το Συμβούλιον συνήλθεν και κατόπιν ωρίμου σκέψεως εξήγαγε τα ακόλουθα συμπεράσματα:
1) Απέρριψεν το πρώτο αίτημα με το εξής σκεπτικόν:

Ο λίσταρχος ως δημιουργός της λίστας και θεσπιστής των κανόνων δύναται να τους παραβαίνει όποτε κρίνει το αυτόν σκόπιμον. Ως ο Κύριος, Βασιλεύς των Ουρανών και Ποιητής των όλων αλλά και θεσπιστής πάντων των φυσικών νόμων διετήρησε το δικαίωμά Του να παραβαίνει πάντας τους κανόνας ους εθέσπισεν δια πλήθους θαυμάτων, δια της δι' Ασπίλου Συλλήψεως Ενσαρκώσεως Του και δια της Θείας Του Αναστάσεως, ούτω και ο λίσταρχος δύναται να παραβαίνει πάντας τους υπ'αυτού απεφασισθέντας κανόνας.

2) Το δεύτερον αίτημα επροβλημάτισεν τους Αγίους. Ο λίσταρχος δέον να είναι μακρόθυμος, να συγχωρή τας παραβάσεις ας διαπράττονται εξ ανθρωπίνης αδυναμίας ή λάθους, και να διακρίνη την κακοήθη από την καλόπιστον παράβασιν των κανόνων, να λαμβάνη δε υπ'όψιν του το αν η παράβασις αποτελεί κανόνα ή εξαίρεσιν. Να προειδοποιή ως και ο Κύριος προειδοποίησεν. Ως ο Κύριος είναι μακρόθυμος και φιλεύσπλαχνος ούτω οφείλει και ο λίσταρχος ίνα κατακτήση τον Παράδεισον.
Ο λίσταρχος δύναται να διακρίνη ακόμη και μεταξύ της αυτής παραβάσεως. Αν ο παραβάτης έχει προσφέρει εις την λίσταν έργον τόσον εις ποσότηταν όσο και εις ποιότηταν οφείλει να το λαμβάνη υπ'όψιν του. Εις την περίπτωσιν Μακρή έσφαλε το δίχως άλλο καθ'όσον ο Μακρής έχει οφελήσει την λίσταν κατά πολύ περισσότερον απ'ό,τι δύναται να θεωρηθή ότι την έβλαψεν δι'ενός άνευ ανεκδότου μηνύματος. Παραδείγματα τέτοιων διακρίσεων έχει να επιδείξη πολλά ο Κύριος. Έσωσεν τον Απόστολον Παύλο και τον επέλεξεν ως Πρωτοκορυφαίον Απόστολον καίτοι ήτο ο χείριστος διώκτης του Λαού Του. Τον Μέγα Κωνσταντίνο ουχί μόνο τον εδέχθη εν Παραδείσω αλλά και τον εκήρυξεν Άγιον καίτοι ουχί μόνον ηρνήθη τον Κύριον καθ'όλον σχεδόν τον βίον του αλλά και ήτο υπέυθυνος δια πλήθος εγκλημάτων. Ο Παράδεισος, όμως έλαβε υπ'όψιν του την τεραστίαν προσφορά και συμβολήν του εις την διάδοσιν και εξάπλωσιν της Αληθούς ημών Πίστεως. Το τελευταίο γεγονός περιγράφεται εις το Θεόπνευστον Βιβλίον του Μιχάλη Καραγάτση "Σέργιος και Βάκχος" ο ο αείμνηστος και κλ
ηρονόμος του Παραδείσου συγγραφεύς συνέλαβεν δια θείας εμπνεύσεως υπό του Κυρίου δια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ υπηγορευθείσης. Περιττόν δε ότι ο Παράδεισος προτρέπει πάντα τα μέλη της λίστας προς ανάγνωσιν του περί ου ο λόγος βιβλίου.
 Ούτω απερρίφθησαν τα αιτήματα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, πλην όμως το Συμβούλιον των Αγίων ανεγνώρισεν ότι ο λίσταρχος δεν σέβεται πάντας τους Θείους Κανόνας διο και θα πρέπη να μετανοήση, να μεταβή εις τον πνευματικόν του και εξομολογηθή προς συγχώρεσιν των εκουσίων και ακουσίων σφαλμάτων του, να συμμορφωθή δε με τους προαναφερθέντας κανόνας.

_________________________________________________________________________
la tua email gratuita e per sempre su http://www.freemail.it (anche POP3)

______________________________________________________________________

 Joke of the Day ... Ελληνική Λίστα Ανεκδότων
 Πληροφορίες --> https://anekdota.duckdns.org/jokes_list.html
______________________________________________________________________


Γραφτείτε και εσείς στην Ελληνική Λίστα ανεκδότων (JotD) και στείλτε τα ανέκδοτά σας!!!

Επιστροφή στον κεντρικό κατάλογο αυτού του αρχείου