JotD / QotD Ελληνική Λίστα Ανεκδότων (JotD)


Θέμα: Εδώ σας θέλω...(nil): Panagiotis Perrakis (pa.per(@)virgin.net)
Ημερομηνία: Πεμ 02 Μάρ 2000 - 14:02:11 EET

Όποιος μπορέσει να μου μεταφράσει αυτό το πολύ συγκινητικό γράμμα
πρωτοετούς φοιτητού, κερδίζει. (Το τι κερδίζει, θα το συζητήσουμε
αργότερα).

> Γράμμα πρωτοετούς φοιτητή προς τους γονείς του.
>
> IUia eae ?aoYna, i aeio oao oao ?aenaoU!
> A?iae o?na Yia aiUicii ?io Yooaa ooc OUii aea ia o?ioaUou eae oao
aeco?
> ooaai?ic ?io eaeoooYncoa ouoi ia a?eeieiui?ou iaae? oao. Ea oao
aician?ou
> o?na, iuii ?io ?nei oao ?anaeae? ia eae?oaoa eU?io. Eie?ui, a?iae
aneaoU
> eaeyoana o?na. Oi aany enaieiaaeaoaeeeu eUoaaia eae c aiico?a ?io
Y?aea
> uoai Y?aoa a?u oci oanUooa oio o?eoeiy iio ?nio?ae?ioao ia aeeo?ou
a?u oc
> ouoeU ?io iYo?aoa ooi eo?nei, aiYouo ia oi ?io Yooaoa, a?iae ?ea
o?aaui
> ?anaeeui. Danuoe ?Ynaoa Yia i?ia ooci aioaoee?, i?in? o?na ia au
aneaoU
> eaeU eae eUiu iueeo ayi ieenia?aiaUoaeo oci ciYna, Yooe ?ooa c
aiU?eaoc
> oui ioo?i oio ?nio??io iio ia a?eonYoae oci ?nioYaaeoc oco an?ee?o
iio
> iino?o. Ie aeaoni? ?eooayioi uoe -oi ?iey- oa ayi i?iao ea a?iae eae
?Uee
> oa eYoc ia on?u iuiio iio. DUu aa ooi??cia uoe, ?anU oi uoe oao
anUou ia
> oi iYi ic?aieeu iio ?Yne, iyoa ?io eaoaeUaaoa oc aeaoinU ooii
anaoeeu iio
> ?anaeo?na (?a!).
> Aooo??o, oci ?na oio aoo??iaoio ia a?aa eU?ieio a?u oi a?Yiaioe
eo?nei eae
> aeai?i?coa oci ?onioaaooee? eae oi aoeaiiouni. Ia a?eoeaoouoai
eaecianeiU
> ooi iioieiia?i eae, aouoii aai a??a ?iy ia ia?iu iaoU oc ouoeU,
> ?niooYnecea ia ia oeeiiai?oae o??oe oio. Dnueaeoae aea Yia
cieo?uaaei
> ieenu aeeU ?aneouiYii. I ?aeio a?iae ?iey eaeu aaune eae
anuoaoo?eaia
> aiYouo eanaoiiauea. ,eaia aeeaa? aaiicoee?i inaUiui eae o?aaeUaeioia
ia
> ?aionaooiyia, ?nei an??oae ia oa?iaoae c aaeoiioyic iio.
> Iae, aaa?coi? iio aiia?o, a?iae Yaeoio. IYnu ?uoi aio?iiiia?oa ia
> a?ieo?oaoa Yia aaaiiUee eae iYnu ?uo ea eaeiaa?oa?oa oi ?aea? eae ea
oio
> a?oaoa oci ?aea aaU?c u?uo ia iYia uoai ?iioi ?aea?. I euaio ?io
> eaeoooaniyia oi aUii a?iae a?aea? oi aaune iio Y?ae iea ieen?
iueoioc ooi
> a?ia eae eaeoooaniyi oa a?ioaeYoiaoa a?u oi oaoo aea AIDS ?io Y?ae
eUiae.
> Dnio?ae? ee aa? ia eaoa?ieai?ou oc oyoeec ?io Y?u ia eaecianeiYo
aiYoaeo.
> IYnu uoe, uoai a?iooeaeeooa?, ea oii eaeiaa?oa?oa ooci ieeiaYiaeU
iao ia
> aiie?oYo aaeUeao. I?ina? ae ?n?oco uoauo ia aa??iae a?uoiiio eae
> aoYia?oio, aeeU eaoU aUeio a?iae aoaaieeuo, ai eae aai a?iae ?iey
> iinouiYiio iyoa eae ouoi oeeuaiiio. Danuei ?io aai Y?ae oci ?aea
Encoea?a
> ia iao, iyoa oi ?aei aiie?ou ?n?ia aYniaoio, a?iae o?aionio uoe c
> aiuoanuocoU oao eae c ceee? oao eaeeeYnaaea aa ea oao a?eonYoae ia
> en?iaoa ouoi a?eoaiaeaeU. Aeeuooa, ai i?iniyoaoa ia ooiaiiicea?oa
iaae?
> oio (aeao? aai ieeUae eaeueio AeecieeU), ea oii aaa?iyoaoa aiYouo
uoi oii
> eaonayu ee aa?.
> DniYn?aoae a?u ?iey ?eiyoea eae aneooienaoee? ieeiaYiaea -u?uo
Yiaea, i
> ea?io oio a?iae an?cauo oco ooe?o ooi ?uneu oco Aonee?o a?' u?io
> ?niYn?aoae ai? i ?aeio i ?aoYnao oio a?iae aeaei?o Yiao ?iey
ociaioeeuo
> Yi?inio aiaeoecoee?i iooe?i oa iino? oeuico aea aiaioeYaea
> Yiu-iioieiiaeae? ?n?oc.
> O?na ?io oao a??a oa iYa ?nY?ae ia oao iiieia?ou uoe aai Y?eaoa ?ioY
ouoeU
> oi o??oe iio, aai Y?aoa a?u eai?a oanUooa, aai Y?ae> a ?ioY enaieaeu
> eUoaaia eae aiico?a, aai Yeaia aeeaa? oyeeio, aai a?iae onaaaoo?,
aai oa
> Y?u ia eaiYiai anU?c, aai ?nueaeoae ia ?aionaoo?, aai a?iae Yaeoio
eae aai
> Y?u oyoeec. Dan' uea aooU, ?Ynaoa iuii Yia iUecia ooci aiaoaooee?
eae ea
> ?eaea aoou ia oi aa?oa a?u oc ouoo? oio i?oee? aui?a eae ia (ic)
a?oaoa
> oci aYiooa ociao?a.
> I aeio oao
> O.A. Ooa?eoa eaooU.

_________________________________________________________________

         Joke of the Day ... Ελληνική Λίστα Ανεκδότων
    Πληροφορίες --> https://anekdota.duckdns.org/
_________________________________________________________________


Γραφτείτε και εσείς στην Ελληνική Λίστα ανεκδότων (JotD) και στείλτε τα ανέκδοτά σας!!!

Επιστροφή στον κεντρικό κατάλογο αυτού του αρχείου