JotD / QotD Ελληνική Λίστα Ανεκδότων (JotD)


Θέμα: Του χρέους


(nil): Διαχειριστές Giapraki.com (info(@)giapraki.com)
Ημερομηνία: Δευ 22 Ιαν 2007 - 21:41:06 EET

Ακολουθεί πολή σκληρό Κοζανίτικο κείμενο... Λεξικό έχει στο τέλος :-)
Τώρα που έρχονται οι Απόκριες σας περιμένουμε όλους Κοζάνη :
http://apokria.giapraki.com

---------------------------------------------------------------------

ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Ου Νιάκους ου Τζάλιας ήταν τσιαϊλτζμένους αργάτς κι καλός κι τίμιους
άνθρουπους, μα φτουχός, πουλύ φτουχός ου καϊμένους! Ικτός απού τα χέρια τΆ
δεν είχιν τίπουτα άλλου. Μούγκι ένα μκρό χουράφΆ είχιν κι αφτό άγουνου!
Όλου πέτρις κι γκαγκζιές!

Κάθι χαραή φουρτώνουνταν τα σιέα τΆ, του δικέλΆ, νΆ τσάπα, του δριπάν
(ανάλουγα μι τΆ δλιά πούχιν κάθι ιπουχή) κι πάηνιν στου στέκΆ που πάηναν
οι αργάτδις κι καρτιρούσαν να τς καπαρώσν οι νοικουκυραίοι

Του καλλίτιρου στέκΆ ήταν, τότι, όξου απΆ του μαγαζί τΆ ΜισμέρΆ, καθώς
πααίνουμι στα Μισκιάθκα. Ικεί τουν έβλιπιν κάθι μέρα κι ου Ναούμς τΆ
Κουρατζίν'. Μνιά μέρα τουν είδιν στεναχουρημένουν.

-Σα σικλιτζμένους μι φαίνισι ρα Νιάκου. Τι έχς;
-Τι νάχου ρα Ναούμ: Δεν έχΆ κι σήμιρα δλειά κι τί τρώνΆ;
-Δεν μι λές, αρά Νιάκου. Μπουρείς να κόψς ξύλα;
-Αν μπουρώ, λέει!!!

Όποια δλειά νάταν έφκιανιν ου καημένους, αρκεί νάβγινιν του μιρουκάματου.
Κι τουν μπουιατζή έφκιανιν, κι τουν χουσμικιάρ έφκιανιν, κι του
νικρουθάφτΆ έτχιν μνιάν φρά να κάμ'.

-Έ! Άμα μπουρείς, τράβα σπίτι μΆ κι κόψει κάτΆ ξύλα πούνει στου νουβουρό
κι άμα σώεις έλα στου ραφτάθκου να σι πληρώσου.

Πήγιν ου Νιάκους, έκουψιν τα ξύλα κι γύρσιν στου μαγαζί.

-Δεν μι λές, αρά Νιάκου, τουν λέει ου Ναούμς. Τι φαμπλιά έχς; Είσι
παντριμένους;
-Κόμα παντρά μι χράσκιν! Μι τι να παντριφτώ ρα Ναούμ; ΜΆ αυτόια του
πανταλόνΆ του λίγκαβου κι του γιουμάτου όπλατις; Είμι
μισουαρραβουνιασμένους μι Άν Ξιάγκλια, μα καρτιρώ να βγάλου λίγις παράδις,
να πάρου κάνα κουστούμΆ κι ύστιρα να παντριφτώ.
-Άμα απόμνιν αυτού η δλειά να σι βουηθήσου ρα Νιάκου, τουν λέει ου Ναούμς
πΆ τουν αλπίθκιν. Ξέρου, είσι τίμιους άνθρουπους κι δεν τα χάσου τς
παράδις μΆ!

Κι χουρίς άλλΆ κουβέντα τουν έκουψιν κι κουστούμΆ κι πουκάμισου.

-Πότι λές να μι τα πληρώεις αρά Νιάκιου;
-Έμ τώρα… πότι… Μπουρείς του θέρου νάχου πουλλά μιρουκάματα...
-Καλά! Καλή παντρά κι καλές δλές!

Παντρέφκιν, απΆ λέτι, ου Νιάκους κι πιρνούσαν καλά μι 'ν Ξιάγκλια. Έφτασιν
κι ου θέρους μα δεν πέρασιν ου Νιάκους απΆ του Ναούμ να ξιπληρώσΆ του
χρέους.

-Τι γίνισι ρα; τουν λέει μνιά μέρα. Δε φάνγκις να πιράεισς πΆ του
μαγαζί…
-Τι να ρθώ ρα Ναούμ. Αντρέπουμι! Δεν ιφκουλήθκα. Μι αρρώστσιν κι η
Ξιάγκλια, δεν είχα κι δλές κι δεν πιρίσιψα τίπουτα.
-Καλά. Πότι λες να μι πληρώεις αρά;
-Εμ τώρα… στουν τρύγου ή στου όργουμα , άμα χιρίσν πάλι τα μιρουκάματα.

Κι για να μη τα πουλυλουγούμι, απου θέρουν σι τρύγουν κι όργουμα, απού
Χριστούγιννα σι Πασκαλιά κι πότι είχιν γιννητούρια η Ξιάγκλια, πότι
αρρώστσιν το μκρό πέρασαν τρία τέσσιρα χρόνια κι δεν μπόρισιν να ιξουφλίσΆ
του χρέους ου Νιάκους.

Αμ δεν έφτανιν αυτό! Δεν φαίνουνταν κι στου στέκΆ!

-Πού είνι αρά αυτός ου Νιάκους; Ρουτούσιν ου Ναούμς τς ιργάτδις.
-Θαρρώ άλλαξιν στέκΆ. Τώρα πααίν κουντά στου Σταρουπάζαρου.

Πάηνιν κι κεί ου Ναούμς, μα άφαντους ου Νιάκους.

«Δεν γένιτι! ΠρέπΆ να παένου σπίτι τΆ. Αλλοιώς τα τα χάσου τα λιφτά»
σκέφκιν, κι μνιάν κι δγιό πήγιν να τουν βρεί. Τουν είχαν πεί ότι κάθητι
κατά τν ΑϊνάργυαρΆ. Πάει, ρώτσιν μα ου ένας τουν έστιλνιν στα Ηπειρώτκα,
ου άλλους τουν έστιλνιν στουν Αϊδημήτρ, ού ένας ιδώ κι ου άλλους ικεί. Μι
τα πουλλά βρήκιν του σπίτΆ τ' κουντά στΆ Νιούλ του πηγάδ. Τσιουκάλτσιν κι
βγήκιν μνια γυναίκα μι ξανθό μαλλί, πασουμάκια κι κόκκινα νύχια.

-Ιδώ μαρ κάθητι ου Νιάκους ου Τζάλιας;
-Ιδώ! Κουπιάστι!…
-Δεν μι χράζιτι να κουπιάσου κι άλλου! Σκουτώθκα ώσπου να βρω του σπίτΆ
σας. Ισύ μαρ είσι η Ξιάγλια;
-Ιγώ!
-Πούνι, μαρ, ου Νιάκους;
-Ιά πήγιν να δλέψ λίγου κι στου θκό μας του χουράφΆ. Όλου στα ξένα;

Τμάσκιν να φύβγΆ ου Ναούμς. Σκέφκιν όμους ότι αν δεν τουν έβρισκιν τώρα θα
έχανιν τα λιφτά τΆ.

-Πούνι μαρ του χουράφΆ; ΤΆ ρώτσιν.
-Ιά, πίσου απΆ τουν Αϊγιώρ'.

«Τα τουν βρώ του κιαρατά, που τα μι πααίνΆ», σκέφκιν κι έκαμιν κάτΆ απΆ
τουν ΑϊδημήτρΆ.

Τουν είδιν απου μακρά ου Νιάκους κι ένα κι ένα χίρσιν να ξιριζώνΆ
γκαγκζιές κι να τς μαζώνΆ στΆ μέσΆ απΆ του χουράφΆ.

-Καλμέρα Νιάκου!
-Καλμέρα!
-Πού χάθκις αρά; Τι δε φάνγκις απ του μαγαζί;
-Αμ ιέχου μούτρα να ρθώ; Πώς να ρθώ;
-Τι φκειάντς, αρά, αυτού;
-Δεν γλιέπς τι φκιάνου; Φτέβου γκαγκζιές!
-Ω ρα γκαγκζιές φτέβς! Οι άλλΆ τς ξιριζώνΆ τς γκαγκτζιές κι σύ τς φτέβς!
-Ίιιι… Δεν ξέρς ισύ! ΚάτΆ ξέρου ιγώ!…

-Είιδις πόσους στινός είνΆ ου δρόμους που χουρίζΆ του χουράφι μΆ απ' τΆ
γείτουνα; Απ τΆ αυτόν τουν δρόμου πιρνάει ου Βάσους τα πρόβατα τ' για
βόσκημα κι απΆ αυτόν τα φέρνΆ πίσου. Λιέου, λοιπόν, να φτέψου γκαγκζιές κι
καθώς πιρνούν τα πρόβατα θα ξιούντι στΆ αγκάθια κι τΆ αφήνΆ του μαλλί τς.
Τα του μαζώνου ιγώ, τα του πλήσου κι μι τς παράδις π' τα πάρου τα σι
ξιπλιρώσου του χρέους!

Κατάλαβιν ου Ναούμς, θυμήθκιν κι τα πασουμάκια κι τα κόκκινα νύχια τς
Ξιάγκλιας, κι πήριν του δρόμου για του μαγαζί τΆ, να σβήσΆ του χρέους τΆ
Νιάκου…

Λεξιλόγιο για τους μη Κοζανίτες

Γκαγκζιές = βατομουριές, τα βάτα, ακανθωτοί θάμνοι (δείτε τη φωτογραφία)
Ένα κι ένα = αμέσως
Κουπιάστι = περάστε, ελάτε μέσα
(να) Κουπιάσου = να κουραστώ
Μούνγκι = μόνο
Νουβουρός = η αυλή του σπιτιού
Ξιάγκλια = Αλεξάνδρα
Όπλατις = μπαλώματα
Σιέα = (μετ) τα εργαλεία της δουλειάς, τα απαιτούμενα
Σικλιτζμένους = στενοχωρημένος
Τσιαϊλτζμένους = προκομμένος
Χουσμικιάρς = ο υπηρέτης (για τη φροντίδα των ζώων κυρίως)

Του Λεωνίδα Παπασιώπη (προσαρμογή)

(c) lias για το http://www.giapraki.com

-- 
H Ομάδα σύνταξης του Giapraki.com
Υπεύθυνος Κατασκευής και Λειτουργίας
Μίγγος Μιχάλης - τη. 6932711771
e-mail : info(@)giapraki.com
Hosted by : http://www.aktoweb.com
--
Η Έβελυν (Jokes-Robot(@)ceid.upatras.gr) γράφει :
Το πεσιμο ηταν προωρο και βεβιασμενο αν και
προηγηθηκε σπρωξιμο
Μανωλης Μαυρομματης
________________________________________________________________________
     Joke of the Day ... Ελληνική Λίστα Ανεκδότων
       https://anekdota.duckdns.org
    ___ Η JotD βγαίνει σε Ελληνικά και Greeklish ___
________________________________________________________________________

Γραφτείτε και εσείς στην Ελληνική Λίστα ανεκδότων (JotD) και στείλτε τα ανέκδοτά σας!!!

Επιστροφή στον κεντρικό κατάλογο αυτού του αρχείου