JotD / QotD Ελληνική Λίστα Ανεκδότων (JotD)


Θέμα: Re: Re: Δεκ άλογος του ιεροψάλτη


(nil): AL BANDY (al.bandyyy(@)gmail.com)
Ημερομηνία: Δευ 29 Ιαν 2007 - 15:26:37 EET

Ίσως το παρακάτω απόσπασμα από το "Πηδάλιον" της ορθόδοξης εκκλησίας
είναι πιο ενδιαφέρον από το απόσπασμα του Τσέκη

http://www.papasotiriou.gr/product.gbook.asp?pfid=1597326&prid=851570

> Η μαλακία είναι η κοινή και ψοχόλεθρος πανούκλα οπού φθείρει και απολλύει τους περισσοτέρους ανθρώπους του κόσμου, και μάλιστα τους αθλίους νέους, κατά της οποίας όσα και αν ειπή τινας, έχωντας σκοπόν να εκριζώση από τον κόσμον τοιούτον φοβερόν και θεομίσητον κακόν, ποτέ δεν ήθελαν νομισθούν μάταια και περιττά.
>
> Β· > Καθώς όλοι κοινώς λέγουσιν, οι τε παλαιοί και νεώτεροι ιατροί, οι
> μαλακοί είναι άθλιοι και ελεεινοί, διατί
>
> Α΄ κιτρινίζουσι,
>
> Β΄ αδυνατεί ο στόμαχός των και να χωνεύσουν δεν ημπορούν,
>
> Γ΄ ασθενεί η όρασις των οφθαλμών τους,
>
> Δ΄ χάνουσι την φωνήν,
>
> Ε΄ χάνουσι την ευφυΐαν και οξύτητα του νοός,
>
> ΣΤ΄ χάνουσι την μνήμην,
>
> Ζ΄ χάνουσι τον ύπνον, με κάποια ταραχώδη ενύπνια,
>
> Η΄ τρέμει το σώμα των,
>
> Θ΄ χάνουσιν όλην την ανδρείαν του σώματος και της ψυχής και γίνονται
> άνανδροι ωσάν γυναίκες,
>
> Ι΄ ακολουθεί εις αυτούς η αποπληξία, ήτοι ο ταμπλάς,
>
> ΙΑ΄ ακολουθεί εις αυτούς συχνάκις η καθ' ύπνους ρεύσις, πολλάκις δε
> και όταν είναι έξυπνοι διά το πολύ άνοιγμα των σπερματικών τους πόρων,
> και
>
> ΙΒ΄ τέλος πάντων γηράσκουσιν ογλίγωρα και αποθνήσκουσι κακώς.
>
> Β· > Είναι αφρονέστατοι εκείνοι οπού διά της μαλακίας και πορνείας χάνουσι το σπέρμα των, το οποίον είναι το βάλσαμον και η δύναμις, και το πλέον πολύτιμον υγρόν του σώματός των, τόσον αναγκαίον εις την ζωήν και σύστασιν του σώματος, ώστε οπού, κατά πάντας τους ιατρούς, ένα δράμι σπέρμα αξίζει διά σαράντα δράμια αίμα, και η δύναμις εκείνου είναι ισόμετρος με την δύναμιν των τεσσαράκοντα δραμίων του αίματος. Λοιπόν, ω νέοι αδελφοί μου, φυλάττεσθε, δι' αγάπην Θεού, να μη πέσετε εις τοιούτον θεοκατάρατον, διαβολικόν και θεομίσητον αμάρτημα. Φοβηθήτέ το ωσάν πανούκλαν και φθοράν του ανθρωπίνου γένους και μισήσετέ το.
>
> Β· > Η μαλακία γίνεται τριών λογιών, ή με το χέρι το ίδιον του
> ανθρώπου, ή με το χέρι άλλου, ή με το κοπάνισμα και κτύπημα εις τα
> μηρία. Δεν πρέπει και τούτο να λανθάνη τους πνευματικούς Πατέρας, ότι
> η κατάρατος μαλακία προχωρεί και εις τας γυναίκας. Διά τούτο και αυταί
> πρέπει να κανονίζωνται ωσάν και οι άνδρες, ίνα μη λέγω και βαρύτερα
>
> Β· > Εάν αρσενοκοιτήση τις τον γαμβρόν του, τέσσερα έτη επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την εννάτην, και ποιών καθ' εκάστην γονυκλισίας διακοσίας.
>
> Β· > Εάν τις αρσενοκοιτήση τον αδελφόν του, οκτώ χρόνους επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την ενάτην, και ποιών καθ' εκάστην γονυκλισίας τετρακοσίας.
>
> Β· > Εάν δε τις αδελφός μικρότερος αρσενοκοιτηθή από τον μεγαλύτερον, χωρίς να αρσενοκοιτήση αυτός, τρεις χρόνους επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την θ΄ και ποιών γονυκλισίας εκατόν.
>
> Β· > Εάν τις πέση με την θυγατέρα μίαν φοράν, πέντε χρόνους επιτιμάται, ει δε περισσότερον, εξ χρόνους και επτά, ξηροφαγών μετά την ενάτην, και ποιών καθ' εκάστην γονυκλισίας πεντακοσίας.
>
> Β· > Εάν τις πέση με την μητέρα του μίαν φοράν, επτά χρόνους επιτιμάται, ει δε πολλάκις, δώδεκα χρόνους, ξηροφαγών μετά την θ΄ και ποιών γονυκλισίας πεντακοσίας.

--
Η Έβελυν (Jokes-Robot(@)ceid.upatras.gr) γράφει :
Όλοι συμφωνήσαμε ότι η θεωρία σου είναι παράλογη. Το ερώτημα που μας
διχάζει, είναι αν η θεωρία σου είναι αρκετά παράλογη ώστε να'ναι αληθινή.
Προσωπικά, αισθάνομαι ότι δεν είναι αρκετά παράλογη.
		Niels Bohr
________________________________________________________________________
     Joke of the Day ... Ελληνική Λίστα Ανεκδότων
       https://anekdota.duckdns.org
    ___ Η JotD βγαίνει σε Ελληνικά και Greeklish ___
________________________________________________________________________

Γραφτείτε και εσείς στην Ελληνική Λίστα ανεκδότων (JotD) και στείλτε τα ανέκδοτά σας!!!

Επιστροφή στον κεντρικό κατάλογο αυτού του αρχείου